Saint Petersburg Đại học Kỹ thuật điện "Leti"
Đại học lâu đời nhất ở châu Âu kỹ thuật điện
26

April 2017

Wednesday odd week

Các khoa

Nghiên cứu tại lưu hóa ETU "LETI"

Cơ Sở Nghiên Cứu

  

Áp Dụng Nghiên Cứu

 

Información útil
Contacto

Oficina de Estudiantes Internacionales
rayalishev@etu.ru Admisiones

Departamento de Relaciones Públicas
oso@etu.ru Medios y Prensa

Webmaster
webmaster@etu.ru Página web